Årsmöte 2023

BJJ & SW - 021 Grappling

Årsmöte 2023

2023-04-12 Uncategorized 0

Söndagen den 28 maj kl 16.00 har Föreningen 021 Grappling årsmöte i föreningslokalen på Lugna gatan 18.

Nedan hittar ni föredragningslistan.

Alla våra medlemmar har möjlighet att engagera sig i föreningen. Vår förening drivs av medlemmar för medlemmar och allas röst väger lika tungt på vårt årsmöte.

Genom att skriva motioner, alltså förslag på förändring eller kanske nya uppdrag till styrelsen kan du göra din röst hörd och hjälpa oss bli en bättre klubb.

Ärenden vid Föreningen 021 Grapplings årsmöte 2023-05-28 kl. 16.00. Vid årsmötet ska följande
behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
  verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d. en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
  ordförande; samt
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
  annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
  med i kallelsen till mötet.